Flotările sunt dăunătoare vederii,

flotările sunt dăunătoare vederii

miopie cum se vindecă oftalmologie de dialog fermă

Articolul 3 Obligația de deținere a unui certificat 1 Ambarcațiunile care navighează pe căi navigabile interioare comunitare menționate la articolul 1 au obligația de a deține: a atunci când navighează pe o cale navigabilă din zona R: — fie un certificat eliberat în conformitate cu articolul 22 din Convenția revizuită privind navigația pe Rin, — fie un certificat comunitar de navigație interioară eliberat sau reînnoit după 30 decembrie și care atestă, fără a aduce atingere dispozițiilor tranzitorii din anexa II capitolul 24, deplina conformitate a ambarcațiunii cu cerințele tehnice prevăzute în anexa II, pentru care echivalența cu cerințele tehnice prevăzute pentru aplicarea convenției menționate anterior a fost stabilită pe baza normelor și procedurilor aplicabile; b atunci când navighează pe alte căi navigabile, un certificat comunitar de navigație interioară, inclusiv, după caz, specificațiile menționate la articolul 5.

Articolul 4 Certificate comunitare suplimentare de navigație interioară 1 Toate navele care flotările sunt dăunătoare vederii un certificat valabil, eliberat în conformitate cu articolul 22 din Convenția revizuită privind navigația pe Rin, pot naviga pe căile navigabile ale Comunității numai în temeiul respectivului certificat, sub rezerva dispozițiilor articolului 5 alineatul 5 din prezenta directivă.

Articolul 5 Cerințe tehnice suplimentare sau reduse pentru anumite zone 1 Fiecare stat membru poate adopta, după consultarea Comisiei și, după caz, în conformitate cu cerințele Convenției revizuite privind navigația pe Rin, cerințe tehnice suplimentare față de cele prevăzute în anexa II pentru navele care navighează pe căile navigabile din zonele 1 și 2 de pe teritoriul acestuia.

antioxidanți pentru vedere vedere conjunctivită

Modificările aduse cerințelor tehnice flotările sunt dăunătoare vederii nevoie de acordul prealabil al Comisiei. Cerințele suplimentare în cauză sunt comunicate cu cel puțin șase luni înainte de intrarea acestora în vigoare Comisiei, care informează celelalte state membre cu privire la aceasta.

astigmatism hipermetropic simplu descărcare buletin oftalmologic

Dovada îndeplinirii este recunoscută pe căile navigabile comunitare ale zonei aferente. În astfel de situații, statul membru poate solicita ca navele respective care navighează pe căile sale navigabile interioare care nu au miopia e astigmatismo pode usar lente de contato cu alte căi navigabile ale altui stat membru să îndeplinească integral cerințele tehnice prevăzute în anexa II de la 30 decembrie Comisia informează statele membre cu privire la acestea.

Respectarea cerințelor reduse se menționează în certificatul comunitar de navigație interioară menționat la articolul 3.

nicotina afectează vederea corectarea vederii prin metodă

Reducerea respectivă se limitează la situațiile indicate în anexa IV. În cazul în care caracteristicile tehnice ale unei ambarcațiuni corespund cerințelor tehnice reduse, acest lucru se menționează în certificatul comunitar de navigație interioară sau, în cazul în care se aplică articolul 4 alineatul 2în certificatul comunitar suplimentar de navigație interioară.

Reducerile cerințelor tehnice prevăzute în anexa II se notifică Comisiei cu cel puțin șase luni înainte de intrarea acestora viziunea nimes vigoare; Comisiainformează celelalte state membre.

Articolul 6 Mărfuri periculoase Orice navă care deține flotările sunt dăunătoare vederii certificat eliberat în temeiul Regulamentului privind transportul intern al substanțelor periculoase pe Rin ADNR poate transporta mărfuri periculoase pe teritoriul Comunității în condițiile stabilite în certificatul respectiv. Orice stat membru poate solicita ca navele care nu dețin certificatul respectiv să fie autorizate să transporte mărfuri periculoase pe teritoriul său numai în cazul în care nava îndeplinește cerințele suplimentare celor stabilite în prezenta directivă.

microtrauma

Aceste cerințe sunt comunicate Comisiei, care informează celorlalte state membre. Articolul 7 1 Statele membre pot autoriza derogări de la dispozițiile prezentei directive, integral sau parțial, pentru: a navele, remorcherele, împingătoarele și echipamente plutitoare care se deplasează pe căi navigabile care nu sunt legate prin căi navigabile interioare de alte căi navigabile ale altor state membre; b navele a căror capacitate brută de transport nu depășește de tone sau navele care nu sunt destinate transportului de mărfuri și care au un deplasament de mai puțin de m3, care au fost date în exploatare înainte de 1 ianuarie și care navighează exclusiv pe căi navigabile naționale.

Condițiile și cerințele tehnice pentru eliberarea de certificate de navigație interioară prevăzute la articolul 22 din Convenția revizuită privind navigația pe Rin au fost revizuite periodic între timp și sunt recunoscute ca reflectând stadiul actual al dezvoltării tehnologice. Din motive de concurență și de siguranță, s-a dorit stabilirea unui cadru pentru astfel de cerințe tehnice pentru întreaga rețea de căi navigabile interioare a UE, în special în scopul de a promova armonizarea la nivel european. Cu toate acestea, echivalența dintre cele două certificate este dificil de menținut. Ele sunt legate de două cadre juridice diferite, fiecare dintre acestea funcționând pe baza unui set distinct de standarde în conformitate cu propriile norme și proceduri specifice.

Derogările respective, precum și voiajele sau zona pentru care se aplică acestea, se menționează în certificatul navei.

Articolul 8 Eliberarea certificatelor comunitare de navigație interioară 1 Certificatul comunitar de navigație interioară se eliberează pentru navele date în exploatare începând cu 30 decembrieîn urma unei inspecții tehnice efectuate înainte de punerea în exploatare a navei respective, cu scopul de a verifica dacă aceasta îndeplinește cerințele tehnice prevăzute în anexa II. În statele membre în care perioada de valabilitate a certificatului național în vigoare este mai scurtă de 5 ani, certificatul respectiv poate fi eliberat pe o perioadă de până la 5 ani după 30 decembrie Cazurile de nerespectare a cerințelor tehnice prevăzute în anexa II se menționează în certificatul comunitar de navigație interioară.

În cazul în care autoritățile competente consideră că aceste deficiențe nu reprezintă un pericol evident, navele menționate la primul paragraf pot continua să navigheze până în momentul în care componentele sau secțiunile navei care nu îndeplinesc cerințele sunt înlocuite sau modificate, după care componentele sau secțiunile respective trebuie să respecte cerințele prevăzute în anexa II. Derogările permise în anexa II nu sunt considerate drept deficiențe care reprezintă un pericol evident.

Aceasta este forma actualizată de S. Elemente de metodologie a elaborării şi mod de utilizareII. Descrierea grupelor majoreI. Acesta se constituie în instrumente indispensabile pentru asigurarea în mod unitar a culegerii, stocării, prelucrării şi analizei datelor.

Înlocuirea pieselor existente cu piese identice sau cu piese având tehnologie și proiectare echivalente în timpul reparațiilor și întreținerii de rutină flotările sunt dăunătoare vederii este considerată înlocuire în sensul prezentului articol. Articolul 9 Autorități competente 1 Certificatele comunitare de navigație interioară pot fi eliberate de autoritățile competente ale oricărui stat membru.

Comisia informează celelalte state membre cu privire la aceasta. Articolul 10 Efectuarea inspecțiilor tehnice 1 Inspecția tehnică menționată la articolul 8 se efectuează de către autoritățile competente, care pot să nu supună nava, în totalitate sau parțial, inspecției tehnice, în măsura în care, dintr-un atestat valabil eliberat de către o societate de clasificare recunoscută în conformitate cu articolul 1.

Imbunatatirea Vederii Fara Ochelari De Vedere

Flotările sunt dăunătoare vederii de clasificare sunt recunoscute numai în cazul în care respectă criteriile precizate în anexa VII partea I. Articolul 11 Valabilitatea certificatelor comunitare de navigație interioară 1 Perioada de valabilitate a certificatelor comunitare de navigație interioară se stabilește pentru fiecare caz în parte de către autoritatea competentă autorizată să elibereze certificatele respective în conformitate cu anexa II.

Certificatele comunitare provizorii se întocmesc după modelul indicat în anexa V partea III. Articolul 12 Înlocuirea certificatelor comunitare de navigație interioară Fiecare stat membru stabilește condițiile în care poate fi înlocuit un certificat comunitar de navigație interioară valabil care a fost pierdut sau deteriorat. Articolul 13 Reînnoirea certificatelor comunitare de navigație interioară 1 Certificatul comunitar de navigație interioară se reînnoiește la expirarea perioadei sale de valabilitate, în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 8.

Articolul 14 Prelungirea valabilității certificatelor comunitare de navigație interioară În mod excepțional, valabilitatea certificatului comunitar de navigație interioară poate fi prelungită fără efectuarea unei inspecții tehnice în conformitate cu anexa II de către autoritatea care l-a eliberat sau l-a reînnoit.

Această prelungire trebuie să fie menționată în certificatul comunitar.

cât de bună este viziunea ta poate otita medie să afecteze vederea

Articolul 15 Eliberarea de noi certificate comunitare de navigație interioară În cazul unor modificări sau reparații semnificative care afectează siguranța structurală a navei, navigația, manevrabilitatea sau caracteristicile speciale ale acesteia în conformitate cu anexa II, nava trebuie să fie inspectată tehnic încă o dată, înainte de a pleca în altă cursă, în conformitate cu dispozițiile articolului 8.

În urma acestei inspecții, se eliberează un nou certificat comunitar de navigație interioară în care se menționează caracteristicile tehnice ale navei sau se modifică în mod corespunzător certificatul existent.

Domnul Mihai Baciu: Flotările sunt dăunătoare vederii trag de timp, domnule preşedinte, mai ales că vreau să admir încă o dată imaginaţia semantică a partidului de guvernământ, care aţi văzut că a lansat pe piaţă un concept foarte interesant şi greu de definit, dar, mă rog, trebuie să studiem capitalismul de cazinou al Partidului Democrat şi al Partidului Naţional Liberal. Vă promit că mă voi ocupa în mod serios de acest concept interesant, am să consum câteva nopţi, câteva săptămâni şi o să vedem ce înseamnă, deşi sunt convins că am să descopăr că nu înseamnă nimic; va însemna o simplă figură de stil, pentru că aşa s-au obişnuit colegii noştri, având puterea, nu mai trebuie să aibă şi atenţia încordată asupra sensului cuvintelor. Eu vreau să vă atrag atenţia în scurta mea intervenţie, pentru că nu vreau să mănânc timpul, cum spune domnul preşedinte, asupra a trei paradoxuri care ilustrează, spun eu, într-un mod absolut sugestiv, evoluţia şi starea economiei noastre. Primul paradox: acum câteva zile la Iaşi a avut loc Comisia de dialog social. S-au întrunit, aşa cum ştiţi şi dumneavoastră, patronatul, sindicatele, prefectura, consiliul judeţean, societatea civilă, deşi nimeni nu prea ştie ce înseamnă asta, şi am stat de vorbă.

În cazul în care certificatul respectiv este eliberat în alt stat membru decât cel care a eliberat sau a reînnoit certificatul inițial, autoritatea competentă care a eliberat sau reînnoit certificatul în cauză este informată în termen de o lună cu privire la acest lucru. Articolul 16 Refuzul de a elibera sau de a reînnoi, precum și retragerea certificatelor comunitare de navigație interioară Orice decizie privind refuzul de a elibera sau de a reînnoi un certificat comunitar de navigație interioară trebuie motivată.

salata de ochi cum să vă normalizați viziunea

Citițiși